Terms and Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.retrofrajda.pl określa szczegółowe warunki i zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 1 DEFINICJE

 1. SPRZEDAWCA – Małgorzata Agata Kubsz prowadząca działalność gospodarczą pod formą „Retrofrajda” Małgorzata Agata Kubsz, z siedzibą we Wrocławiu (53–213), przy ul. Żeglarskiej 36, posiadająca numery NIP: 8991231519 oraz REGON: 360051010.
 2. KLIENT – Konsument lub Przedsiębiorca, który założył indywidualne konto na internetowej stronie Sklepu rejestrując się jako użytkownik, jak również Konsument lub Przedsiębiorca niezarejestrowany jako użytkownik, tj. nieposiadający indywidualnego konta na stronie internetowej Sklepu.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w ramach serwisu www..retrofrajda.pl.
 6. PRODUKTY – towary zaprezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy w ramach serwisu www.retrofrajda.pl, w szczególności fotele i inne obiekty wyposażenia wnętrz itp., które mogą być przedmiotem Zamówienia Klienta.
 7. ZAMÓWIENIE – oferta Klienta zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. UMOWA – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z Zamówieniem.
 9. NEWSLETTER – bezpłatny informacyjny biuletyn Sklepu i Sprzedawcy zawierający w szczególności informacje o nowościach, akcjach promocyjnych, rabatach, którego otrzymywanie jest możliwe po zapisaniu się na stronie internetowej Sklepu bądź w trakcie logowania się na indywidualne konto i wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 10. REGULAMIN – regulamin Sklepu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca jest jedynym właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za Sklep.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej www.retrofrajda.pl, na terenie Polski oraz zagranicą, w oparciu o Regulamin.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, jak również zmiany cen Produktów z tym zastrzeżeniem, że Klienta i Sprzedawcę wiąże cena Produktu widniejąca na stronie internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne, stosować systemy rabatowe, jak również programy lojalnościowe, których warunki zostaną określone na oddzielnych podstronach internetowych Sklepu lub w Newsletterze.
 5. Klient dokonujący zapisu na Newsletter jest zobowiązany do podania adresu e-mail, na który kierowany będzie Newsletter.
 6. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym czasie poprzez odesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail, z którego Newsletter jest do niego wysyłany.
 7. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będąc zaproszeniem do składania przez Klienta Zamówienia.
 8. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówień należy dokonywać bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie wybierając jedną z następujących opcji:
  • dokonując zakupu bez logowania/rejestracji,
  • dokonując pierwszego zakupu z jednoczesnym zarejestrowaniem się na stronie internetowej Sklepu poprzez założenie indywidualnego konta użytkownika i podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia z jednoczesnym uruchomieniem opcji logowania,
  • posiadając indywidualne konto użytkownika, po zalogowaniu się.
 3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest:
  • wypełnieniem przez Klienta, w prawidłowy sposób, formularza Zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu,
  • zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu przez Klienta,
  • wyrażeniem przez Klienta będącego osobą fizyczną zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu na potrzeby jego realizacji.
 4. Klient składa Zamówienie poprzez wskazanie Produktu, którego zakupu chce dokonać oraz wybranie polecenia „Dodaj do koszyka” lub równoznacznego.
 5. Procedurę Zamówienia kończy wybór polecenia „Zakończ” lub równoznacznego, które oznacza zakończenie dokonywania zakupów przez Klienta.
 6. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła, na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające w szczególności informacje o ilości, cenie Produktów, zasadach płatności, danych do wysyłki, terminie realizacji Zamówienia.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia Umowę uznaje się za zawartą. Regulamin oraz Zamówienie stanowią warunki Umowy, z uwzględnieniem poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych Klienta, jak również warunków płatności ustalonych zgodnie z Regulaminem.
 8. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub zrezygnować z Zamówienia do chwili jego realizacji przez Sprzedawcę, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 9. Zmodyfikowanie Zamówienia przez Klienta w zakresie Produktu lub jego ilości skutkuje wygaśnięciem Umowy zawartej na podstawie dotychczasowego Zamówienia we wskazanym zakresie, zaś podanie przez Klienta nowych danych Produktu lub jego ilości stanowi nowe Zamówienie.
 10. W razie niemożności realizacji Zamówienia, niezwłocznie po jego otrzymaniu Sprzedawca zawiadomi Klienta o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 11. Niemożność realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza odrzucenie oferty Klienta określonej w Zamówieniu.
 12. W razie niemożności realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w części, Klient, po powiadomieniu go o tym fakcie w trybie określonym w ust. 6, ma możliwość zrezygnowania z realizacji Zamówienia w pozostałej możliwej do realizacji części poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu. Klient może zrezygnować bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji ciągu 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o niemożności realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w części.
 13. Składająz Zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

§ 4 CENY

 1. Ceny wszystkich Produktów prezentowane są na stronie internetowej Sklepu i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny w sprzedaży zagranicznej zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają innych danin publicznych obowiązujących w kraju Klienta, do uiszczenia których zobowiązuje się Klient. Sprzedażą zagraniczną jest sprzedaż z miejscem dostawy poza terytorium Polski lub sprzedaż na rzecz Klienta z adresem/siedzibą poza terytorium Polski.
 3. Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z formą deklarowaną przez Klienta przy dokonywaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wprowadzania akcji promocyjnych i rabatów, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Sprzedawcę i Klienta wiążą ceny obowiązujące w momencie składania przez niego Zamówienia, które w trakcie realizacji Zamówienia nie podlegają zmianom cenowym. Za Zamówienie w trakcie realizacji uznaje się Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę.

§ 5 PARAGONY I FAKTURY

 1. Sprzedawca dołącza do każdej przesyłki paragon fiskalny.
 2. Na życzenie Klienta Sprzedawca może wystawić fakturę VAT. W tym celu Klient zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA, DOSTAWA I ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. Realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 7, następuje w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia przez Klienta,przy czym czas realizacji Zamówienia obejmuje okres od złożenia Zamówienia przez Klienta do jego wysłania przez Sprzedawcę.
 2. Realizacja Zamówienia w przypadku opisanym w § 3 ust. 12 następuje w terminie 3 dni roboczych od chwili powiadomienia Klienta o niemożności realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w części i braku oświadczenia Klienta o rezygnacji z realizacji Zamówienia w pozostałej możliwej do realizacji części, z uwzględnieniem § 7.
 3. Termin dostarczenia Zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji oraz czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika.
 4. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy,
  • dostarczenie przez Sprzedawcę w uzgodnionym terminie – forma wysyłki oferowana jedynie w obrębie 50km wokół obszaru kodu pocztowego 53-213
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • inny, o ile będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu dla danego Produktu.
 5. Wszelkie informacje dotyczące realizacji oraz dostawy Zamówienia umieszczone są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku czasowej niedostępności bądź braku któregokolwiek z zamówionych Produktów, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałym stanie faktycznym za pomocą wiadomości e-mail.
 7. W razie zaistnienia przypadku opisanego w ust. 6 Klient może:
  • potwierdzić realizację Zamówienie w zakresie dostępnych Produktów, zaś w przypadku Produktów czasowo niedostępnych – ustalić ze Sprzedawcą nowy termin realizacji czasowo niedostępnej części Zamówienia z zastrzeżeniem, że Klient ponosi jednorazowo koszty dostawy,
  • anulować Zamówienie w zakresie Produktu brakującego lub czasowo niedostępnego z jednoczesnym potwierdzeniem realizacji Zamówienia w zakresie Produktów dostępnych wskutek czego Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia wyłącznie w części dotyczącej Produktów dostępnych,
  • anulować całe Zamówienie wskutek czego Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zrealizowania Zamówienia w całości.
 8. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w szczególności, czy nie uległa ona zniszczeniu podczas transportu, zaś w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń – do zgłoszenia uwag osobie doręczającej i ich ujawnienia na potwierdzeniu odbioru.
 9. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową, Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed upływem tygodnia od stwierdzenia niezgodności (dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami).
 10. W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Klient (dotyczy wyłącznie Konsumentów) może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe z uwagi na właściwości zamówionego Produktu lub wymagają nadmiernych kosztów.
 11. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niezgodność Produktu z Umową w sytuacji, w której Klient w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział, lub w rozsądnej ocenie, winien był wiedzieć.
 12. W sytuacji opisanej w ust. 8 i 9, Klient i Sprzedawca postępują według procedury opisanej w § 9.
 13. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient może, z zastrzeżeniem ust. 4, wybrać spośród następujących form płatności:
  • gotówka za pobraniem (forma płatności niedostępna w przypadku sprzedaży zagranicznej),
  • przelew na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia,
  • przy pomocy e-przelewu lub kartą kredytowej np. VISA – rozliczenia transakcji e-przelewem i kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,
  • przy pomocy systemu PayPal.
 2. Realizacja Zamówienia ze sposobem płatności wskazanym w ust. 1 pkt 2) – 4) następuje niezwłocznie po odnotowaniu wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zaś brak zapłaty w terminie 10 dni od daty potwierdzenia Zamówienia skutkuje wygaśnięciem Umowy.
 3. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna się od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia opisanego w § 3 ust. 6.
 4. W przypadku sprzedaży zagranicznej Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty za zakupione Produkty.

§ 8 ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.), zwrot zakupionego Produktu może nastąpić w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny (dotyczy Konsumentów). Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO Klienta) – koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
 2. Dane kontaktowe do zwrotów – e-mail: info@retrofrajda.pl, tel.: +48-607-453-881, adres: Retrofrajda ul. Żeglarska 36, 53-213 Wrocław, Polska
 3. Zwracany na podstawie ust. 1 Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta na adres siedziby Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów używania lub przeróbek wraz z dokumentem sprzedaży. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Przesyłka zawierająca zwracany Produkt musi zawierać: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z numerem zamówienia i ze wskazaniem numeru rachunku bankowego oraz kodu SWIFT w przypadku zagranicznego rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot ceny. Koszty przelewu krajowego pokrywa Sprzedający (w zakresie opłat naliczonych przez bank prowadzący rachunek bankowy Sprzedawcy), w przypadku przelewu zagranicznego koszty przelewu pokrywa Klient.
 6. Zlecenie przelewu bankowego zwrotu ceny w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nastąpi w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Reklamacji podlegają produkty niezgodne z Umową, z zachowaniem terminu wskazanego w § 6 ust. 9.
 2. Produkt podlegający reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Klienta (na własny koszt) bądź za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę (koszt także ponosi Klient, lecz Sprzedawca pomaga w uzyskaniu jak najlepszej ceny wysyłki), załączając do przesyłki kopię dokumentu sprzedaży wraz z opisem wady i numerem rachunku bankowego (plus kod banku SWIFT w przypadku rachunku bankowego zagranicznego), na który można będzie dokonać ewentualnego zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów przesyłki. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia produktu przed wysyłką – tak aby nie uległ on zniszczeniu podczas transportu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych począwszy od daty jej wpływu do Sprzedawcy (wskazany termin dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami).
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy Produktu, o ile z uwagi na jego charakter jest to możliwe bądź wymienia wadliwy Produkt na wolny od wad, jeżeli ponosi odpowiedzialność za zaistnienie wad, po czym odsyła go Klientowi na swój koszt. Sprzedawca zwraca wówczas Klientowi poniesione przez niego udokumentowane koszty, o których mowa w ust. 2.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia powstałe w Produkcie z winy Klienta.
 6. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytuł rękojmi w odniesieniu do Produktu.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych jemu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).
 2. W czasie rejestracji i składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 3. Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych, ich zmiany lub żądania ich usunięcia.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, zaś wobec Konsumentów – również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.2002.141.1176).
 2. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, jak również Konsumentów mających miejsce zwykłego pobytu w państwach członkowskich UE, będących sygnatariuszami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże wobec Konsumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, niniejszy zapis stosuje się z zastrzeżeniem przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które byłoby właściwe ze względu na miejsce zwykłego pobytu Konsumenta.

Wobec Klientów niebędących Konsumentami sądami właściwymi są sądy polskie, a sądem miejscowo właściwym sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy w dniu złożenia Zamówienia.

W przypadku tłumaczenia tego dokumenty na inne języki pierwszeństwo mają sformułowania zawarte w polskiej wersji językowej.

Załącznik 1
Oprócz niniejszego dokumentu w części § 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH kwestię polityki prywatności i stosowania plików cookies (“ciasteczek”) szczegółowo opisuje dokument Polityka Prywatności.

Design: Retrofrajda Team